O wyjazd do sanatorium można się starać w ZUS. Na skierowanie poczekasz krótko - od 3 do 8 tygodni. I na dodatek wyjazd jest bezpłatny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. 

Wyjechać do sanatorium mogą osoby cierpiące z powodu choroby, która im utrudnia pracę albo te, którym schorzenie jeszcze w pracy nie przeszkadza, ale nieleczone może w przyszłości uniemożliwić jej wykonywanie. Na wyjazd w ramach prewencji rentowej mogą liczyć przede wszystkim:

  • pracujący, którym grozi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, a więc pójście na rentę,
  • renciści pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby przebywające na zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym.
Uwaga! Jeśli masz stałą rentę, do sanatorium z ZUS nie pojedziesz.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.
Wzór można znaleźć w internecie pod adresem www.zus

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.


Rehabilitacja może być prowadzona w systemie stacjonarnym, najbliżej miejsca zamieszkania, lub ambulatoryjnym – tam gdzie mieszkasz. Na tę pierwszą mogą liczyć osoby cierpiące na choroby: narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego, psychosomatyczne oraz onkologiczne (np. po operacji piersi). Rehabilitacja ambulatoryjna jest przewidziana dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i krążenia.

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na podstawie indywidualnie ustalonego programu ukierunkowanego na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące. Program uwzględnia w szczególności:

  • różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego,
  • rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne,
  • edukację zdrowotną.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.

Na pobyt w sanatorium z ZUS przysługuje zwolnienie lekarskie, płatne w wysokości 80 proc. podstawy zasiłku chorobowego.

Dokładne informacje o prowadzonej przez ZUS rehabilitacji leczniczej można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl/rehabilitacja.