Resort finansów zapowiada utworzenie Centralnej Bazy Rachunków, która ułatwi namierzanie majątków pochodzących z przestępstw. Dzięki tej ustawie komornicy i organy egzekucyjne będą mogły szybko dostać pełną informację o możliwych miejscach przechowywania przez dłużników wartości majątkowych- napisano w uzasadnieniu do projektu.

Autorzy tego projektu zauważyli, że w Polsce działają 674 podmioty, które umożliwiają gromadzenie pieniędzy. Za takie uważa się 37 banków komercyjnych, jeden bank państwowy, 560 banków spółdzielczych, 27 oddziałów instytucji kredytowych i 49 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). Ponadto działa u nas 50 domów maklerskich, jeden towarowy dom maklerski, 15 oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, 27 towarzystw ubezpieczeń na życie, 6 oddziałów zagranicznych towarzystw ubezpieczeń na życie oraz 8 powszechnych towarzystw emerytalnych, które obsługują dobrowolne fundusze emerytalne oraz 28 towarzystw funduszy inwestycyjnych i 1468 podmiotów oferujących usługi płatnicze.

,,Tak wiele podmiotów, które udostępniają klientom różne produkty i usługi finansowe skłania rząd do zaopatrzenia się w mechanizmy, które będą ułatwiały szybkie i proste  pozyskiwanie pełnych i wiarygodnych informacji na temat rachunków bankowych, inwestycyjnych i innych produktów finansowych należących do tych podmiotów i osób, wobec których organy ścigania prowadzą ustawowe czynności, a które wymagają pozyskania takich informacji"- napisano w uzasadnieniu projektu.

Resort finansów jest zdania, że bardzo potrzebne są nam przepisy, które umożliwiłyby szybkie pozyskiwanie tak precyzyjnych informacji. Teraz, jak wyjaśnia ministerstwo, organy publiczne, żeby zdobyć te dane muszą prowadzić czasochłonne i kosztowne postępowania, korespondować z wieloma instytucjami rynku finansowego albo korzystać z płatnych rozwiązań komercyjnych, np. z centralnej informacji o rachunkach, działającej przy KIR. "Żeby ułatwić i przyśpieszyć ich działania powstanie centralna baza rachunków (CBR)" - wskazano.

,,Ten rejestr nie będzie służył gromadzeniu informacji o transakcjach finansowych, wysokości środków zgromadzonych na rachunkach czy w ramach innych produktów" - zapewnia ministerstwo. ,,Aby uzyskać takie dane, konieczne będzie, zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, występowanie przez uprawniane organy i instytucje państwowe do instytucji prowadzących rachunek lub oferujących dany produkt". Ministerstwo zapewnia również, że CBR umożliwi tylko w konkretnych, uzasadnionych przypadkach, szybkie zlokalizowanie rachunku czy innego produktu, który służy do gromadzenia, przechowywania albo inwestowania środków finansowych przez dany podmiot. Nie będzie jednak można uzyskać tam informacji o znajdujących się na danym rachunku aktywach czy dokonywanych w oparciu o niego transakcjach.

Poinformowano także, iż dane z CBR będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sądów, prokuratury, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Krajowej Informacji Skarbowej, organów kontroli skarbowej, organów administracji skarbowej, organów skarbowych, organów celno-skarbowych, organów egzekucyjnych prowadzących egzekucję administracyjną należności pieniężnych, KNF i komorników sądowych.